CFE
Pl International
Dla kandydatów na doradcę podatkowego
Jak zostać doradcą podatkowym?

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Poza szeroką wiedzą merytoryczną osoba ubiegająca się o tytuł doradcy podatkowego musi być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • posiada wyższe wykształcenie,

oraz

 • odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego
 • złożyła wniosek o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu, albo

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osobę, która:

 • jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
 • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Zagraniczni doradcy podatkowi mają prawo wykonywać zawód w Polsce, jeżeli

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • złożą wniosek o wpis na listę w 12 miesięcy od uzyskania decyzji uznającej kwalifikacje (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych.

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej, egzamin może być powtarzany. Termin ponownego egzaminu może być wyznaczony jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu, którego wynik był negatywny.

W przypadku pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu, kandydat ma możliwość w okresie roku przystępować do ustnej części egzaminu. Do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego kandydat nie może jednak przystępować częściej, niż co 3 miesiące.

Dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego osoby niebędącej obywatelem polskim

Podstawą do otrzymania zgody na przystąpienie do egzaminu jest uzyskanie przez osobę niebędącą obywatelem polskim certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej średnim ogólnym (certyfikat B2 znajomości języka polskiego),wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającą w strukturze Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Kwestię tę reguluje Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dn. 7 kwietnia 2009 r.

Praktyki zawodowe

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową w następującej kolejności:

 • w urzędzie skarbowym - przez okres 2 miesięcy,
 • w izbie skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
 • w urzędzie kontroli skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
 • u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego – przez okres 18 miesięcy.

Praktyka jest odbywana w wymiarze 8 godzin w tygodniu.

Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych zadań. Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego - w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Inne formy praktyki

Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:
 
1) przez okres co najmniej 2 lat w:
 
a) urzędzie skarbowym
b) izbie skarbowej
c) urzędzie kontroli skarbowej
d) urzędzie celnym
e) izbie celnej
f) Ministerstwie Finansów
g) samorządowych służbach finansowych
h) samorządowym kolegium odwoławczym
 
- jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

2) przez okres co najmniej 2 lat:
 
a) w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta,
b) jako prokurator lub sędzia
c) na stanowisku,  na którym wykonywanie czynnosci z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością posiadania certyfikatu księgowego, lub na stanowisku uprawniającym do prowadzenia lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
d) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 
3) przez okres co najmniej 4 lat na stanowisku skarbnika gminy
 
4) przez okres co najmniej 5 lat w charakterze pracownika naukowego, dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.
 
Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej 2 lat zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.  
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kalendarium KIDP
kwiecień 2014
pnwtśrczwptsond
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Twoja lokalizacja: Start  /  Dla kandydatów na doradcę podatkowego
»Na górę »Strona główna »Drukuj
KIDP (centrala)
02-362 Warszawa,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310
tel. (22) 578-50-00,01,02,03
fax (22) 578-50-09
bip podatki lista doradcy lista podmiotow lista doradcy lista doradcy lista doradcy podnoszenie kwalifikacji
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki